Stowarzyszenie  jest jedyną w Polsce organizacją zrzeszającą ekspertów zaangażowanych w proces dystrybucji środków w ramach funduszy Unii Europejskiej.

Polskie Stowarzyszenie Ekspertów Funduszy Unii Europejskiej

DOŚWIADCZENIE

Stowarzyszenie założone zostało 2010 r. i jest jedyną organizacją w Polsce zrzeszającą ekspertów uczestniczących w procesie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Od blisko 10 lat członkowie Stowarzyszenia wspierają organny administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego w zakresie procesu rozdzielania środków Unii Europejskiej. Obecnie liczba ekspertów branżowych szacowana jest na ponad 8 tys. osób, co powoduje, iż stanowimy największą w Polsce sieć analityków w każdym aspekcie funkcjonowania polskiej gospodarki.

WSPARCIE

Jesteśmy w przeddzień tworzenia nowych programów operacyjnych na lata 2021-2027. Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności na okres perspektywy finansowej 2021-2027 został opublikowany przez Komisję Europejską 29 maja 2018 r. W kolejnej siedmioletniej perspektywie będziemy mogli liczyć na 64,4 mld euro. To o 19,5 mld euro mniej niż obecnie. Dlatego ważne jest, aby w przygotowując nowy okres programowania zaangażować środowisko ekspertów branżowych na etapie tworzenia programów operacyjnych i ich konsultacji, aby wypracować lepsze i efektywniejsze rozwiązania lub wykorzystać już istniejące dobre praktyki.

BRANŻE

Eksperci oceniający projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej są ekspertami branżowymi, niejednokrotnie autorytetami w dziedzinach w których funkcjonują. Ich specjalizacje wynikają z krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji co powoduje, że obszar działalności obejmuje kluczowe branże gospodarki. Uczestnicząc w procesie absorpcji wspomagamy swoją wiedzą i kompetencjami organny administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego. Bez nas nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie systemu dystrybucji środków Unii Europejskiej.

Działania stowarzyszenia
Podejmowane inicjatywy
 • Zunifikowanie prawa i obowiązków eksperta na wszystkich poziomach programów krajowych i regionalnych poprzez opracowanie wytycznych dotyczących relacji ekspertów i instytucji uczestniczących w naborze i ocenie projektów
 • Doprowadzenie do uregulowania zasad korzystania z baz ekspertów i ich certyfikacji na poziomie krajowym i regionalnym
 • Wprowadzenie kodeksu etycznego pracy eksperta
 • Unormowanie zasady wynagradzania ekspertów w tym rozwiązać wszelkie problemy na polu formy umów zawieranych z ekspertami
 • Wypracowanie modelu ochrony danych osobowych eksperta oraz uregulowanie zakresu odpowiedzialności za wykonywane obowiązki.
 • Dopracowanie transparentności mechanizmów wyboru ekspertów do oceny projektów o dofinansowanie.
 • Wypracowanie mechanizmu weryfikacji pracy ekspertów .
 • Zapewnienie środowisku aktywnego udziału w pracach zespołów nowelizujących zasady udzielania wsparcia w bieżącym okresie programowania w latach 2021-2027.
 • Zapewnienie reprezentacji ekspertów realnego wpływu oraz wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia w procesie kształtowania modelu absorpcji okresu programowania na lata 2021-2027.

Okres programowania 2021-2027

W maju 2018 r. Komisja Europejska przyjęła wieloletnie ramy finansowe UE (WRF) na okres 2021–2027 i przedstawiła je jako „nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, upoważnia i broni”. Nowe WRF z ambitnymi celami będą pierwszymi bez Zjednoczonego Królestwa. Obecna debata na temat wieloletnich ram finansowych ujawnia różnice zdań na temat różnych aspektów wniosku – w tym jego podstawy. Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) ustanawia podstawowe wartości, na których opiera się UE: poszanowanie praw człowieka, praworządność i tolerancja dla mniejszości. W ciągu ostatnich lat wiele osiągnięć poddało je próbie. W obliczu tych wyzwań wydaje się, że niektóre państwa członkowskie UE nie akceptują już tych wspólnych wartości. Chociaż wydaje się mało prawdopodobne, aby sankcje z art. 7 zostały wdrożone.

Komisja proponuje nowoczesny, prosty i elastyczny budżet:

Nowoczesność: Nowa Unia składająca się z 27 państw potrzebuje nowego, nowoczesnego budżetu pokazującego, że Europa wyciągnęła wnioski z przeszłości. Oznacza to dalsze zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów i instytucji zarządzających poprzez uspójnienie reguł za pomocą jednolitego zbioru przepisów, a także wytyczenie wyraźniejszych celów i skoncentrowanie się w większym stopniu na wynikach. Ułatwi to monitorowanie i pomiar wyników oraz wprowadzanie zmian w razie potrzeby.

Prostota: Struktura budżetu będzie jaśniejsza i ściślej powiązana z priorytetami Unii. Fundusze są obecnie rozłożone na zbyt wiele programów i instrumentów, zarówno w ramach budżetu jak i poza nim. Komisja proponuje zatem zmniejszenie liczby programów o ponad jedną trzecią (z obecnych 58 do 37 w przyszłości), na przykład przez połączenie rozdrobnionych źródeł finansowania w nowe zintegrowane programy i radykalne uproszczenie korzystania z instrumentów finansowych, w tym za pomocą Funduszu InvestEU.

Elastyczność: Niedawne wyzwania – zwłaszcza kryzys migracyjny i uchodźczy w 2015 r. – pokazały granice elastyczności obecnego budżetu UE w zakresie odpowiednio szybkiego i skutecznego reagowania. Wniosek Komisji przewiduje zatem zapewnienie większej elastyczności wewnątrz- i międzyprogramowej, wzmocnienie instrumentów zarządzania kryzysowego i utworzenie nowej „unijnej rezerwy” na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń oraz w celu podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo i migracja.

Co nas czeka ?

 • redukcja budżetu PS 2021-2027 o ok. 10% (z 367,6 do 330,6 mld EUR)
 • propozycja dla Polski to 64,4 mld EUR (w cenach z 2018 r.), co stanowi 19,4% budżetu polityki spójności
 • Polska pozostaje największym beneficjentem PS, ale redukcja koperty narodowej o 23% w stosunku do 2014-2020 (z 83,9 mld EUR)

CELE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie skupia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze źródeł pomocowych krajowych i wspólnotowych, powołanych przez instytucje systemu wsparcia, ponadto ekspertów do spraw funduszy Unii Europejskiej, pomocy publicznej i finansowania przedsięwzięć ze źródeł krajowych i wspólnotowych, którzy wspierają instytucje systemu absorpcji w budowaniu rozwiązań o charakterze systemowym. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest zapewnienie zrzeszonym w nim osobom pomocy w realizacji ich działalności, reprezentowanie ich interesów wobec władz publicznych, kształtowanie jednolitego stanowiska we wszystkich sprawach związanych z wykonywaną przez nich działalnością oraz udzielanie członkom Organizacji wszechstronnej pomocy i ochrony prawnej.

Cele szczegółowe

Na podstawie obserwacji i doświadczenia członków stowarzyszenia stworzyła listę obszarów w których odczuwalny jest deficyt podejmowanych działań.  Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej swoich członków.

Ochrona dobrze rozumianego interesu państwa w obszarze udzielania wsparcia ze środków publicznych krajowych i wspólnotowych

Wzmacnianie i rozbudowywanie kompetencji członków i instytucji systemu wsparcia dystrybucji środków Unii Europejskiej

Dbanie o rzetelność, transparentność i etykę wykonywanych przez członków Stowarzyszenia zadań wobec podmiotów publicznych

Aktywne uczestnictwo w poprawie efektywności systemu absorpcji środków publicznych krajowych i wspólnotowych

Promowanie i udoskonalanie mechanizmów wsparcia tworzonych na poziomie krajowym i wspólnotowym

Monitoring i ewaluację programów finansowanych ze źródeł krajowych i wspólnotowych

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu założeń Polityki Spójności Unii Europejskiej i zasad jej implementacji na poziomie krajowym

Promocja i wsparcie implementacji polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, strategii i programów wspólnotowych

Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych oraz organów Unii Europejskiej

Zostań członkiem naszej społeczności.

CZŁONKOSTWO

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów  Funduszy Unii Europejskiej, pierwszej reprezentatywnej, ogólnopolskiej organizacji skupiającej ekspertów oceniających projekty  współfinansowane ze źródeł pomocowych krajowych i wspólnotowych. Zapraszamy wszystkich Państwa powołanych na funkcje eksperta przez instytucje systemu wsparcia UE.

 • Prawa i obowiazki

    Członkowie Stowarzyszenia: a) przestrzegają postanowień Statutu Stowarzyszenia, podporządkowują się uchwałom władz Stowarzyszenia i wprowadzają je w życie, b) popierają i czynnie realizują cele …

 • Formularz zgłoszeniowy

  Zgłoszenia nowych członków dokonywane są drogą elektroniczną.  Członkostwo  Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. …

 • Członkostwo

  Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który jest ekspertem oceniającym projekty o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze źródeł …

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Poniżej znajdują się aktualne informacje na temat formy reprezentacji i składu osobowego władz stowarzyszenia począwszy od Zarządu Głównego, poprzez Komisję Rewizyjną, a na Walnym Zebraniu kończąc, które zgodnie ze Statutem stanowi najwyższą władzę w stowarzyszeniu.

 • Organy i ich kompetencje

  Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zgromadzenie Członków; b) Zarząd Główny; c) Komisja Rewizyjna; d) Sąd Koleżeński. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata. …

 • Władze

  WŁADZE KADENCJI 2023-2026: Zarząd Stowarzyszenia Antoni Rutka – Prezes Zarządu Ewa Jasińska – Członek Zarządu Dorota Szczygieł – Członek Zarządu Wiesław Kołodziejski – Członek Zarządu Jarosław Stefański – Członek Zarządu   WŁADZE KADENCJI 2022-2023: Zarząd Stowarzyszenia Ewa Jasińska – …

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W LICZBACH

Obecnie jesteśmy w trakcie okresu programowania 2021-2027. Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych.  Poniżej przedstawimy dane dotyczące kontraktacji funduszy na ten okres ( dane na dzień 28 luty 2019).

 
Liczba podpisanych umów (w tys).
 
Dostępny budżet w okresie 2014-2020 (mld euro)
 
Wartość realizowanych projektów (w mld zł)
 
Wartość dofinansowania ( w mld zł).

THINKTANK

THINKTANK skupia ekspertów zajmujących się systemem dystrybucji środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej , ubezpieczeniami oraz długoterminowym oszczędzaniem. Wspólnym wysiłkiem chcemy udowodnić, że wiedza, kompetencja i doświadczenie może być doskonałym zasobem wsparcia jakości wykorzystania przez Polskę funduszy Unii Europejskiej. Uczestniczymy w wypracowaniu zmian i propozycji, które dotyczą absorpcji funduszy Unii Europejskiej. Niedoskonałość obecnych rozwiązań odczuwamy wykonując swoją pracę na co dzień.
Działamy razem na rzecz administracji rządowej i samorządowej, gdyż wiemy, że jedynie partnerstwo, dialog, wzajemny szacunek, zrozumienie i uznanie kompetencji pozwala na wypracowanie najtrafniejszych rozwiązań, które przyniosą korzyści każdej ze stron.

KONTAKT

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Wyślij e-mail na adres biuro(at)psefue.pl lub napisz wiadomość za pośrednictwem poniższego formularza.

Please Wait...

PSEFUE 2019.

PSEFUE | Polskie Stowarzyszenie Ekspertów Funduszy Unii Europejskiej